Work icon
Dziękujemy za zainteresowanie naszym produktem!

Wciąż intensywnie pracujemy, aby jak najlepiej dostosować go do Twoich potrzeb. Jeśli chcesz poinformujemy Cię, gdy będzie już dostępny.

Regulamin

Regulamin Aplikacji Mobilnej i Serwisu SynappseHealth

Wersja z dnia: 8 marca 2020

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin stosuje się do usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu i Aplikacji mobilnych.
 2. Definicje:

  a) Serwis – Serwis internetowy https://synappsehealth.com prowadzony przez Administratora;

  b) Administrator – SynappseHealth Sp. z o.o., z siedzibą główną pod adresem ul. Kopalniana 14A/11, 01-321 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 522-319-07-38, REGON: 38722896700000, email: wsparcie@synappsehealth.com;

  c) Aplikacja mobilna – Aplikacja mobilna "Zapytaj Lekarza" oraz Aplikacja mobilna "SynappseHealth: Karta Pacjenta" za pośrednictwem których Administrator świadczy usługi określone w niniejszym Regulaminie;

  d) Cennik – dokument dostępny pod adresem https://synappsehealth.com/pl/#cennik i stanowiący integralną część Regulaminu, określający wysokość Opłat za korzystanie z jednego z dostępnych Pakietów usług świadczonych w Serwisie.

  e) Konto – oznaczony indywidualną nazwą (adresem email) i hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane Użytkownika;

  f) Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Klientom automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych z Serwisem i Aplikacją Mobilną.

  g) Okres rozliczeniowy – jednostka czasu, przez jaki Użytkownik może korzystać z płatnych funkcjonalności Aplikacji. Za korzystanie z Aplikacji przez Okres rozliczeniowy pobierana jest Opłata. Okres rozliczeniowy trwa 1 miesiąc kalendarzowy.

  h) Opłata – należność Administratora pobierana (z góry) od Klienta za korzystanie z funkcjonalności Serwisu przez Okres rozliczeniowy. Wysokość Opłat wskazana jest w Cenniku i zależna jest od wyboru metody rozliczenia Opłat oraz od wybranego Pakietu Aplikacji.

  i) Pakiet – zestaw usług umożliwiający dostęp do płatnych funkcjonalności Serwisu. Specyfikacja Pakietów znajduje się w Cenniku.

  j) Regulamin – niniejszy Regulamin; Użytkownik może swobodne zapoznać się z Regulaminem, po pobraniu Aplikacji mobilnej za pośrednictwem sklepu internetowego "App Store" lub "GooglePlay";

  k) Umowa – Umowa o świadczenie usług, świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu i Aplikacji mobilnej – zawierana pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem, na warunkach określonych w Regulaminie;

  l) Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca ukończone 18 lat, pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora;

 3. Administrator świadczy swoje usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§2. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU/APLIKACJI MOBILNEJ

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu/Aplikacji mobilnej w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.
 2. Każde działanie Użytkownika powinno odbywać się równocześnie z poszanowaniem dla dóbr osób trzecich - zwłaszcza innych Użytkowników korzystających z Serwisu/Aplikacji mobilnej.
 3. Podczas korzystania z Serwisu/Aplikacji mobilnej obowiązkiem Użytkownika jest podanie prawdziwych, zgodnych ze stanem faktycznym danych oraz ich ochrona przed dostępem osób nieuprawnionych. Od tego w dużej mierze zależy bezpieczeństwo danych Użytkownika. Zabronione jest również udostępnianie swojego Konta innym Użytkownikom i osobom trzecim, jak również korzystanie z Kont należących do innych Użytkowników.
 4. Każdy Użytkownik jak i osoba trzecia, mająca dostęp do Serwisu/Aplikacji mobilnej, zobowiązani są do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek treści udostępnionych na stronie Aplikacji, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.
 5. Hasło pozwalające Użytkownikowi logować się do Serwisu/Aplikacji mobilnej jest prywatne i poufne.
 6. Wszelkie wymiany haseł pomiędzy Użytkownikami są zabronione.
 7. Niedozwolone są jakiekolwiek próby wprowadzania do systemu informatycznego szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym boty, wirusy, pliki szpiegujące, "robaki" etc.).
 8. Za pośrednictwem adresu e-mail: dpo@synappse.pl można zgłaszać wszelkie treści i działania, które w jakikolwiek sposób naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.
 9. Do korzystania z Aplikacji mobilnej niezbędne jest urządzenie mobilne, z zainstalowanym systemem iOS i dostępem do Internetu.
 10. Z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora mogą korzystać osoby pełnoletnie, które ukończyły 18 rok życia.

§3. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ/OPŁATY

 1. Świadcząc usługi za pomocą Serwisu/Aplikacji mobilnej, Administrator dokłada należytej staranności, aby Klienci byli w pełni zadowoleni.
 2. Do założenia Konta w Serwisie/Aplikacji mobilnej przez Użytkownika konieczne jest wypełnienie Formularza rejestracji poprzez podanie następujących danych osobowych:

  a) imię i nazwisko,

  b) adres poczty elektronicznej e-mail,

  c) data urodzenia,

  d) narodowość,

  e) Inne dane osobowe podawane są przez Użytkownika fakultatywnie i w pełni dobrowolnie.

 3. Umowa pomiędzy Użytkownikiem i Administratorem o świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu zawierana jest na czas nieokreślony w przypadku wybrania bezpłatnego Pakietu (pakiet "Za darmo na zawsze"), lub na czas określony w przypadku wyboru Pakietu Premium, lub Pakietu indywidualnie dopasowanego do potrzeb Użytkownika.

  a) W przypadku wyboru Umowy na czas określony, Użytkownik jest zobowiązany dokonać płatności w formie przedpłaty (płatność z góry) drogą elektroniczną za każdy miesiąc stanowiący pojedynczy Okres rozliczeniowy. Płatności internetowe dokonywane on-line za pośrednictwem Aplikacji mobilnej obsługiwane są przez platformę płatniczą Stripe, dostępną pod adresem www.stripe.com.

 4. Użytkownik będący przedsiębiorcą zawierając Umowę z Administratorem upoważnia go do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

 5. Za datę uiszczenia Opłaty uznaje się dzień wpływu pełnej należności na rachunek bankowy Administratora.
 6. O zmianach Cennika Użytkownik będzie każdorazowo informowany drogą elektroniczną. Strony są związane postanowieniami Cennika zaakceptowanego przez Użytkownika.
 7. Korzystanie z funkcjonalności Aplikacji, umożliwiającej wysłanie zapytania o e-konsultację lekarską wymaga od Użytkowników uiszczania Opłat na rzecz Administratora przed każdorazowym skorzystaniem z tej funkcjonalności.
 8. Aplikację mobilną można pobrać za pośrednictwem sklepu internetowego App Store lub GooglePlay.
 9. Przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji należy zapoznać się dokładnie z treścią Regulaminu, zaakceptować jego warunki.
 10. Świadczenie usług przez Administratora na rzecz Użytkownika odbywa się na podstawie Umowy, do której mają zastosowanie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz właściwe przepisy prawa polskiego. Procedurę jej zawierania określa Regulamin.
 11. Za chwilę zawarcia Umowy w przypadku korzystania z Serwisu uznaje się dzień, w którym Użytkownik potwierdzi (kliknie) przycisk służący do rejestracji w Serwisie. W przypadku Aplikacji Mobilnej za dzień zawarcia Umowy uznaje się dzień zaakceptowania przez Użytkownika Regulaminu oraz wymaganych zgód.
 12. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji mobilnej Użytkownik ponosi we własnym zakresie na warunkach określonych w umowach zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami Internetu.
 13. Umowa pomiędzy Użytkownikiem i Administratorem o świadczenie usług za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej zawierana jest na czas nieokreślony.
 14. Użytkownik, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu może zostać wezwany przez Administratora do zaprzestania naruszeń. Wezwanie kierowane będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email Użytkownika podany podczas rejestracji w Serwisie synappsehealth.com. W razie gdy wezwanie okaże się bezskuteczne, a Użytkownik nadal będzie łamał postanowienia niniejszego Regulaminu, Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia jego Konta, co jest równoznaczne z natychmiastowym rozwiązaniem Umowy.
 15. Założenie nowego Konta przez Użytkownika, którego Konto zostało usunięte wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Administratora.
 16. W każdej chwili Użytkownik może zrezygnować ze świadczonych przez Administratora usług.
 17. Zaprzestanie korzystania z Aplikacji mobilnej wymaga jej usunięcia z urządzenia mobilnego.
 18. W przypadku wykrycia błędów w działaniu Serwisu/Aplikacji mobilnej Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo żądania ich usunięcia w odpowiednim terminie, uzależnionym od charakteru i stopnia skomplikowania błędu.

§4. FUNKCJONALNOŚCI SERWISU / APLIKACJI MOBILNEJ

 1. Usługi jakie Administrator świadczy w ramach Serwisu/Aplikacji mobilnej:

  a) Gromadzenie danych dot. stanu zdrowia Użytkowników,

  b) Umożliwienie uzyskania anonimowej e-konsultacji i zaleceń lekarskich,

  c) Umożliwienie Użytkownikom korzystania z internetowych wywiadów medycznych,

  d) Umożliwienie Użytkownikom korzystania uzyskiwania Interpretacji do wyników badań,

  e) Umożliwienie Użytkownikom korzystania z bazy wiedzy medycznej dostępnej w Serwisie,

  f) Umożliwienie korzystania z innych funkcji dostępnych w Serwisie/Aplikacji mobilnej,

  g) Przechowywanie informacji zawierających dane dot. stanu zdrowia Użytkowników, w tym w szczególności wyników badań, analiz, diagnoz, prognoz, prześwietleń i innych,

  h) Usługa Newsletter.

 2. Nie wszystkie w/w usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu dostępne są dla Użytkowników korzystających z bezpłatnych Pakietów dostępnych w Serwisie. Informacje o tym, które z usług są dostępne dopiero po wykupieniu do jednego z płatnych Pakietów, znajdują się na stronie https://synappsehealth.com/pl/#cennik.

 3. Usługi świadczone przez Administratora, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w tym w szczególności E-konsultacje, wyniki i interpretacje badań, odpowiedzi na pytania i inne informacje przekazywane przez lekarzy Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu SynappseHealth oraz Aplikacji Mobilnej, są jedynie zaleceniami i niewiążącymi sugestiami, ponieważ ze względu na brak możliwości weryfikacji poprawności danych (w szczególności danych o stanie zdrowia) wprowadzanych do Serwisu/Aplikacji mobilnej przez Użytkownika - nie są wiążące diagnostycznie i nie stanowią świadczenia zdrowotnego, ani porady lekarskiej w rozumieniu definicji wyrażonej art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r., o zawodach lekarza i dentysty (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 617, 650, 697, 1515, 1532, 1544, 1629, 1669, 2435).

§5. REKLAMACJE

 1. W przypadku, gdy Użytkownik uzna, że Administrator nie realizuje usług zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami, może złożyć reklamację. Użytkownik w takiej sytuacji proszony jest o poinformowanie Administratora o uchybieniach, tak aby umożliwić Administratorowi ustosunkowanie się do nich.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne należy kierować na adres: SynappseHealth Sp. z o.o., ul. Kopalniana 14A/11, 01-321 Warszawa lub drogą poczty elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: dpo@synappse.pl.
 3. W treści zgłoszenia należy podać: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, opis zgłaszanych zastrzeżeń, a także swoje żądania.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Administrator przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Do tak złożonej reklamacji Administrator ustosunkuje się w przeciągu 30 dni. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail, chyba, że Użytkownik zgłosi chęć otrzymania odpowiedzi drogą pocztową, podając adres do korespondencji w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 6. Brak odpowiedzi ze strony Administratora w przeciągu 30 dni skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

§6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Usługi świadczone na rzecz Użytkowników w tym Użytkowników, będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, są usługami cyfrowymi niezapisanymi na nośniku materialnym, dlatego przed skorzystaniem z tych usług Użytkownik jest proszony o wyrażenie zgody na natychmiastowe rozpoczęcie spełniania świadczenia drogą elektroniczną (ze względu na charakter usług), co równoznaczne jest z utratą prawa do odstąpienia od Umowy.

§7. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Administrator udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Aplikacji mobilnej - na czas trwania Umowy. Użytkownik nie może udzielać sublicencji, a sama Licencja nie może być przeniesiona na inny podmiot bez wyraźnej zgody Administratora.
 2. Wszelkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone w Serwisie/Aplikacji mobilnej należą do Administratora lub zostały użyte za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
 3. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych w Serwisie/Aplikacji mobilnej, w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Administratora lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
 4. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć, grafik, tekstów i innych materiałów z Serwisu / Aplikacji mobilnej oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.
 5. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Administratora lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego, wobec osoby dopuszczającej się takiego działania.

§8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Administratorem.
 2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 3. Dane osobowe Użytkownika nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych bez jego wyraźnej zgody. Do swoich danych Użytkownik ma zawsze dostęp w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Administratora.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności Serwisu SynappseHealth i Aplikacji mobilnej.

§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu lub Aplikacji mobilnej spowodowanych ich serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem ich funkcjonalności. Jednocześnie Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie oraz rozszerzenia lub ograniczenia zakresu oferowanych usług. O każdych zmianach Administrator będzie informować poprzez wysyłanie informacji o wprowadzanych zmianach na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub bezpośrednio za pośrednictwem Serwisu/Aplikacji. Zmiany będą wchodzić w życie, nie wcześniej niż po 5 dniach od dnia poinformowania Użytkownika o tych zmianach.
 3. Zmiany wprowadzane w Regulaminie nie mają na celu naruszać praw nabytych przez Użytkowników przed wprowadzeniem zmian.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika będącego konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 5. Wszelkie spory między Administratorem, a Użytkownikami będą rozstrzygane w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Użytkownik może zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego bądź złożyć wniosek do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.
 6. Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Użytkownik może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 7. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, Sądem właściwym do rozpatrywania sporu z Użytkownikiem będącym konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, 1495.) jest sąd właściwy według przepisów prawa polskiego.
 8. W przypadku sporu z Użytkownikiem niebędącym konsumentem - sądem rozstrzygającym będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Administratora.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny oraz inne właściwe.
 10. Regulamin obowiązuje od dnia 8 marzec 2020 roku.